03

อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางกร...

  อบจ.พิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบว […]