96

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการอ...

[Show slideshow]  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายมนต์ชัย […]
22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทา...

  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจั […]