พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 – 2564

93500

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 – 2564

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 – 2564

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พศ 2560 – 2564 โดยมี นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
สวัสดิการสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งถือเป็นระบบพื้นฐานของสังคมที่สามารถสร้างหลักประกันความเป็นอยู่ให้กับประชาชนทุกเพศวัย โดยขยายขอบเขตจากการดูแลเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาสไปสู่การสร้างหลักประกันเรื่องสวัสดิการสังคมสำหรับ ทุกคนมีการพัฒนาไปสู่เรื่องของสิทธิการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง สังคม ตามหลักปรัชญาพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ. ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2550 มาตรา 19 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่เสนอแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดบริการสังคมแห่งชาติ โดยแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560 – 2564 อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเป็นทิศทางในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิดสังคมสวัสดิการต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.