อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันฯ

482

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันฯ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันฯ และการประกาศวาระจังหวัดพิษณุโลกปี 2560 : “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เศรษฐกิจครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันฯ และการประกาศวาระจังหวัดพิษณุโลกปี 2560: “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เศรษฐกิจครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้” โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินเป็นวิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้พึ่งตนเองตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในโครงการดังกล่าวมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 1,048 หมู่บ้าน และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองไดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปี พ.ศ.2560 จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายเต็มพื้นที่ชนบท 9 อำเภอ 991 หมู่บ้าน โดยงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2560 ตามโครงการพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันฯ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินเป็นวิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้พึ่งตนเองตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานในเขตพื้นที่ชนบท 991 หมู่บ้าน อบรมผู้นำหมู่บ้านละ 3 คน รวม 2,973 คน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคการศึกษา หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวาระจังหวัดพิษณุโลกปี 2560 : “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เศรษฐกิจครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้” ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 ,เวทีเสวนาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ.

Comments

comments

Comments are closed.