องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

20

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2560
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน ตลอดจนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อเกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 26 คน จะเข้าปฏิบัติงานประจำกองต่างๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สำหรับรายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร -สัญชาติไทย -มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ -เป็นผู้มีภูมิลำเนา และทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก -เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล -เป็นผู้ที่มีฐานะทางครอบครัวมีรายได้น้อย หรือยากจน มีความประพฤติดี และได้รับการรับรองจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือประธานชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ -ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2560 ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก หมู่ที่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวัน และเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 055 – 987840 และ 055 – 223718-20 ต่อ 8114 ,812

Comments

comments

Comments are closed.