อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง”

51

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง”

เช้าวันที่ ( 6 มิ.ย.60 ) ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง” จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการจากชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ชมรมผู้สูงอายุมีแนวทาง มีทางเลือกในการบริหารจัดการชมรมที่เหมาะสมและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุอำเภอเมืองพิษณุโลก (สมาชิกชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต) และผู้สูงอายุอำเภอบางระกำ (สมาชิกขมรมผู้สูงอายุตำบลบางระกำ) จำนวน 450 คน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางระกำในการอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการดังกล่าว

Comments

comments

Comments are closed.