จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

5731

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)

เช้าวันนี้ ( 30 มิ.ย.60 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งการประชุมดังกล่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์และของจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่5 (พ.ศ.2559-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของประเทศ ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้โอกาสทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน โยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.