เทศบาลนครพร้อมหนุนพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว

24 25

เทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุนนโยบายจังหวัดพิษณุโลกตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง เน้นส่งเสริมให้เกิดการจัดการสุขภาพของประชาชน ด้วยการสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ ใจกลางเมือง งบประมาณ 150 ล้านบาท

   จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ไว้ว่าพิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน เป็นเมืองบริการที่หลากหลาย และหนึ่งในเป้าประสงค์คือเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province) เสริมสร้างไปสู่ความเป็นประเทศไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนจังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสุขภาพของประชาชน โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงได้มีโครงการในการพัฒนาเมืองด้วยการปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกปัจจุบัน ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ใจกลางเมืองพิษณุโลก 

26 27

 

เพื่อให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมในใจกลางเมืองสำหรับให้ประชาชนมาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธี งานพระราชพิธี ที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก  เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และภาวะเรือนกระจกในเขตเมืองใหญ่ ตอบสนองนโยบายพิษณุโลกเมืองน่าอยู่  เป็นพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์ใจกลางเมืองที่สำคัญ เป็นพื้นที่ในการฟื้นฟูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของชาติตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้เทศบาลพร้อมแล้วที่จะเข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่หากมีการเคลื่อนย้ายกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปยังสถานที่ใหม่ที่เตรียมไว้

นอกจากนี้ในพื้นที่สวนสาธารณแห่งใหม่นี้เทศบาลยังได้ออกแบบให้มีอาคารพลับพลาที่ประทับ เป็นแบบพระที่นั่งสีตลาภิรมย์ โดยที่หน้ามุขอาคารลงพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ลักษณะพลับพลาเป็นไม้ทั้งหลังขนาด 5.05 x6.35 เมตร พร้อมโครงสร้างฐานรองรับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ตัวอาคาร ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดสร้างพลับพลาหลังดังกล่าวได้จัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี ที่อยู่บริเวณด้านฝั่งตรงข้ามให้มีความสง่างามโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สำหรับบริเวณโดยรอบพลับพลาที่ประทับ จะประกอบด้วยเวทีการแสดงกลางแจ้ง  พืชพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก สวนแนวดิ่ง และ ลานสนามหญ้า  ลานออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น กลางแจ้ง ป้ายชื่อสวนและลานน้ำพุ  ห้องน้ำและส่วนบริการสาธารณะ  ที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถจักรยาน  ทางเดินเท้า ทางรถจักรยาน      งานระบบรดน้ำต้นไม้  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบสุขาภิบาล ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะแห่งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท/เสรีศรีพราย รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.