Miracle of NAN to ASEAN เมืองน่าน ยกมาไว้ที่พิษณุโลก สินค้าแห่งภูมิปัญญา(มีคลิป)

20

 

ที่สุดของการรวมสินค้าแห่งภูมิปัญญาจังหวัดน่านยกมาไว้ที่พิษณุโลก เพื่อเป็นการเปิดตำนานแห่งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิตของจังหวัดน่าน Miracle of NAN to ASEAN

 

 

     วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ชั้นที่ 1 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เปิดงาน น่าน มหัศจรรย์ของดี ด้านตำนานแห่งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กับผู้ประกอบการ จังหวัดน่าน โดยนายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัด เป็นแม่งานผลัดดันให้กับผู้ประกอบการ ในการจัดการครั้งนี้ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของเมืองน่าน อย่างหลากหลาย ที่โดดเด่น ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงินอาหารแปรรูป มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการพัฒนาโดยลำดับผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม สร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาในการออกแบบทันสมัยสวยงามมีความเป็นสากลและนำไปใช้ในทุกโอกาส นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ แปรรูปทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีก มากมาย พร้อมทั้งเสริมสร้างประโยชน์การค้าการลงทุนและโอกาสด้านการตลาดสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการเชื่อมโยงการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน
      ซึ่งจังหวัดน่านโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านมาจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าในครั้งนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงรวมถึงทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย การจัดงานครั้งนี้เริ่มระหว่าง วันที่ 18 – 21 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก/ ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.