กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก (มีคลิป)

09

 

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

 

 

     ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องคชรัตน์ ๒ ชั้น ๓ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก  พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ให้แก่กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักรวม ๒๐ ชนิด จำนวน ๓๗, ๘๐๐ ซอง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยทหารในที่ตั้งปกติ และหน่วยทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน รวมทั้งตามฐานปฎิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ
    ตามที่ กองทัพภาคที่ ๓ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนและกำลังพล โดยให้ดำเนินการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสนับสนุนให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ นำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กำลังพลและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานของ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)ให้ครอบคลุมถึงกำลังพลทุกส่วนของกองทัพภาคที่ ๓
    แม่ทัพภาคที่ ๓ จึงมีดำริให้ขยายผลโครงการฯจากหน่วยทหารในที่ตั้งปกติไปยังหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และตามฐานปฏิบัติการ เพื่อให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนทั่ว และสามารถขยายพันธ์ต่อไปได้โดยไม่กลายพันธุ์ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้กับหน่วยทหารในที่ตั้งปกติ และหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน นำไปปลูก เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.