ป.ป.ช.พิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจส่งคำขวัญประกวด เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

13

 

ป.ป.ช.พิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจส่งคำขวัญประกวด เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

     นายวิฑูรย์  วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันในทุกจังหวัด ภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งคำขวัญที่ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดจะนำไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัด ให้เป็นผืนใหญ่เพื่อใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560

   สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ คำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดและภาษาอังกฤษคู่กัน ผู้ส่งคำขวัญจะต้องแจ้งช่องทางการติดต่อกลับ ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้ามาประกวด จะต้องเป็นคำขวัญที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน และส่งได้ไม่จำกัดจำนวนต่อคน สามารถส่งคำขวัญด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 หลังใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือ ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข 055 – 247932 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

Comments

comments

Comments are closed.