สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61

15

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61

    นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอร่วม 14 โครงการ งบประมาณ 551,659 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะหลังตลอกห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

14

 

  เพื่อให้การบริหารจัดการมันสำปะหลังดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างทั่วถึง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 มาให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 252680 หรือ 055 – 231037 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

Comments are closed.