จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่ 1/2560

46

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่ 1/2560

      วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ กำหนดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งประเภทงานของจิตอาสาเฉพาะกิจออกเป็น 8 ประเภทคือ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการดำเนินภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน ร่วมการประชุมเพื่อดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานเข้าร่วมประชุม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.