จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

 

22

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

    วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ แห่งราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราชของปวงพสกนิกรชาวไทยซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง

    โดยในเช้าวันนี้ ( 23 ต.ค.60 ) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศมหาอำนาจตะวันตกและทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติพระองค์ทรงประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศและนำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนปัจจุบันนี้
      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศและยังได้เสด็จประพาสต้นเพื่อไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองต่างๆอย่างเนืองๆพระองค์จึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทยจึงต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราช และในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศ จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคม และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า

Comments

comments

Comments are closed.