สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 1 ธันวานี้

18

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 1 ธันวานี้

            นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการ ยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573   ซึ่งเริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

  15

 

         – เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์

           – เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ

           – เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

           – เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์

           – เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2560 WHO ได้กำหนดคำขวัญ ไว้ว่า  “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

 16          

 

     นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ปี พ.ศ. 2560 พบผู้ติดเชื้อที่ขึ้นทะเบียนสะสมทั้งสิ้น 7,941 ราย เสียชีวิต 1,376 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 6,565 ราย  อัตราส่วนระหว่างเพศชายและหญิง คิดเป็น 2:1  สาเหตุ คือการไม่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ มากกว่าร้อยละ 90 และพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มอายุ25-49 ปี

            สถานการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ปี 2560 มีหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในสถานพยาบาลจำนวน 4,159 คน ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อฯทุกราย ผลการตรวจพบติดเชื้อ 29 คน ได้รับยาต้านไวรัสทุกคน และเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ได้รับยาต้านไวรัสทุกคน และเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ ได้รับการตรวจยืนยันผลโดยวิธี PCRครบ2 ครั้ง พบติดเชื้อ และได้รับการรักษา 1 คน และสามีของหญิงตั้งครรภ์รับการตรวจหาเชื้อHIV 2,769 คน (ร้อยละ 66.57)ติดเชื้อจำนวน 15 คน ได้รับการรักษา 14 คน

 

17           

 

และจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปีนี้(ข้อมูล ณ. 1 มกราคม – 16 พฤศจิกายน 2560) พบผู้ป่วยจำนวน 877  คนโดยโรคที่พบมากได้แก่ โรคหนองใน (32%), หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (16%), ซิฟิลิส (10.26%) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (41.74%)

            เพื่อเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดและผลกระทบจากเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ทั้งนี้สามารถขอเข้ารับบริการให้คำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.