อบจ.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่อง “วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” ปี 56

4 5

 

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่อง “วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปี 2556

นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) นายสมชาย  ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่อง“วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปี 2556เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานการณ์และความเลวร้ายของยาเสพติด และให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปัญหายาเสพติด โดยมีเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 350 คน ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและสำหรับในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศพส.จ.อต.) ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน การปราบปรามจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์(ภาค 5) ทำให้ทราบว่าคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นและจับกุมได้สถิติคือเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนอายุ 12-25 ปี มีเป็นจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัยและอำเภอลับแล จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญโดยให้ความรู้/การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งผลให้อนาคตของประเทศไทยได้รับความเสียหายต่อไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  คือเยาวชนระหว่างอายุ 12-20 ปี จำนวน 350 คน/ภาพ-ข่าว ปวินท์ อินกล่ำ

 

Comments

comments

Comments are closed.