อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการห้องสมุด

27

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการห้องสมุด เพื่อยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่ในสังกัด
   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในโครงการดังกล่าวมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดตั้งห้องสมุดประจำศูนย์ประสานแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอ เพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของคนทั่วไป รวมถึงการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง โดยห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวทันในยุคโลกาภิวัฒน์และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาดูงานองค์กรที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ผู้ศึกษาดูงานปฏิบัติจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาใช้พัฒนางานในหน้าที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการจัดการบริหารห้องสมุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดบริการห้องสมุด
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์โรงเรียนละ 2 คน ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 9 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากงานการศึกษานอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้และฝึกกิจกรรมด้านบรรณารักษ์ โดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมจะเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด 2 แห่ง คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านบรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องนำกลับมาพัฒนาห้องสมุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.