รัฐบาลไทย กำหนดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามการค้างาช้างอย่างต่อเนื่อง

22

 

รัฐบาลไทย กำหนดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามการค้างาช้างอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการปราบการค้างาช้าง เร่งแก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างในประเทศไทย

รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหางาช้างของประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนดแผนปฏิบัติงาช้างแห่งประเทศไทย พร้อมกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน 6 หมวดงาน ประกอบด้วย หมวดการออกระเบียบและกฎหมาย หมวดการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หมวดการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย หมวดการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมศักยภาพ หมวดการประชาสัมพันธ์ และหมวดการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

 

23

 

สำหรับผลการดำเนินงานมีการออกพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 ควบคุมงาช้างจากช้างบ้านตามกฎหมายสัตว์พาหนะ โดยควบคุมการครอบครองและการเปลี่ยนสภาพงาช้างของประชาชน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท การควบคุมงาช้าง ผู้ค้างาช้างต้องขออนุญาตและจัดทำบัญชีตามแบบที่กำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า-ส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้รัฐบาลประกาศให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองตราช้าง ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการกับปัญหาการค้างาช้างเป็นกฎหมายที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

Comments

comments

Comments are closed.