9 ชาติพันธุ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์

03

 

9 ชาติพันธุ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์

    วันนี้ (19 ก.พ.61) ที่โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติติพันธุ์ ซึ่งอำเภอแม่จันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 งานนี้เป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์
9 ชาติพันธุ์ในอำเภอแม่จัน มี อาข่า ลาหู่ ดาราอั้งหรือปะหล่อง บีซู ลั๊วะ อิ้วเหมี้ยน ไตลื้อ ไตใหญ่ ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะแตกต่างกันทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา วรรณกรรม ประเพณี และความเชื่อที่สั่งสม
จากประสบการณ์ของชีวิต และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

มีการการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์เฉพาะถิ่นของอำเภอแม่จันให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทุกชาติ ซึ่ง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ขอให้ทุกชาติพันธุ์ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ที่มีคุณค่านี้ไว้ ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การแต่งกายและความเชื่อของแต่ละชาติติพันธุ์ที่มีความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ภายใต้สถาบันและพระบรมโพธิสมภารของพระบรมราชวงศ์จักรี

********************

กังวาล ปริมา/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

19 กุมภาพันธ์ 2561

Comments

comments

Comments are closed.