กองทัพภาคที่ ๓ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล”

18

 

กองทัพภาคที่ ๓ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล”

​     ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล” 
​ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กองทัพบก จึงได้มีการมอบหมายให้ กองทัพภาค 3 จัดกำลังพลสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย ในทุกระดับ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ๓ ประการ ดังนี้ คือ
๑. บูรณาการ การขับเคลื่อนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ
๒. พัฒนาและแก้ไขปัญหา ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

    โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีกลไกการขับเคลื่อนโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการระดับรัฐบาล, คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ ๓ โดยต้องจัดทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ลงพื้นที่ทุกตำบล จำนวน ๑,๕๖๒ ตำบล และทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๕,๙๓๙ หมู่บ้าน ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยจะเป็นการลงพื้นที่ เพื่อเข้าไปปรับทุกข์ผูกมิตร สืบสภาพปัญหา และค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การพัฒนาประเทศ ตาม Road map ที่รัฐบาลกำหนด
กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล” เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และเพื่อให้มีความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ ถึงหลักพื้นฐานการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั่นคือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตลอดจนเพื่อนำไปปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการช่วยคิด ช่วยพัฒนา และช่วยแก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่ต่างๆ ที่เดือดร้อน ในทุกมิติ ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดี ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “แนวทางการเข้าพบประชาชน เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน” โดยมี คุณ ณรงค์ อภิชัย ประธานฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

Comments

comments

Comments are closed.