รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภาค

18

 

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภาค

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติข้าราชการในภูมิภาค ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี เพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคครั้งนี้ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน, วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการงบประมาณของจังหวัด ปี 2561 และผลการเบิกจ่าย, แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด, การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ว่ามีโครงการในจังหวัดที่ ครม.ให้ความเห็นชอบกี่โครงการและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค และกรณีโครงการที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ จังหวัดคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการหรือไม่ และจังหวัดจะดำเนินการอย่างไร, ปัญหาอุปสรรคสำคัญเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด และปัญหาอื่นๆ พร้อมกันนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.