อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

31

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้เป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรม ให้เยาวนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ เกิดความรัก หวงแหนและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทุกสาขาวิชาในลักษณะบูรณาการวิทยากรของแต่ละช่วงชั้นและบูรณาการชีวิตบนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2, 3 พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2, 3 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้มีการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและการบูรณาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชาของแต่ละช่วงชั้น ที่สำคัญคือให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันจะทำให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไป
โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2, 3 และเจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ 31 จำนวน 73 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการฝึกอบรมจะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการต่างๆ จากคณะวิทยากร อพ.สธ.โดยตรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามแบบของ อพ.สธ. โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณการกับการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่นักเรียน เยาวชน และเกิดเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยกันเอง.

Comments

comments

Comments are closed.