อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้แก่ชาวตำบลสมอแข

08

 

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้แก่ชาวตำบลสมอแข
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามโครงการขุดลอกบึงสมอแข หมู่ที่ 4 บ้านสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในบึงสมอแข หลังจากพบว่าปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่นทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่รอบข้างไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร หรือการประมง อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและยังมีกลิ่นเน่าเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในบึงสมอแข ตั้งแต่วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะทางยาว 400 เมตร กว้าง 35 เมตร รวมพื้นที่ 8 ไร่เศษ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างบึงสมอแข จำนวน 40 ครัวเรือน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแห่ลงน้ำอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตร ทำการประมง กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ รวมถึงใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้านและแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยรับน้ำจากคลองสมอแข และลดปัญหาอุทกภัยโดยการระบายน้ำได้ในช่วงฤดูฝนต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.