สหกรณ์พิษณุโลกจัดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีชาวสหกรณ์

07

 

สหกรณ์พิษณุโลกจัดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีชาวสหกรณ์

ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬากองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์  ประจำปี 2561  ครั้งที่ 24  เพื่อสร้างความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีบุคลากรจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานกว่า 800 คน นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2561ครั้งที่ 24เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถือเป็นธรรมเนียมประเพณีในการแข่งขันกีฬาร่วมกันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร สร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกันเพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2561ครั้งที่ 24โดยแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น สี แบ่งประเภทกีฬาออกเป็น 4ประเภท กีฬามหาสนุก  11 ประเภท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขันประกวดร้องเพลงของแต่ละสี เพื่อสร้างสีสันช่วยเสริมบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน กระชับเชื่อมความสัมพันธ์ อีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.