ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า”

11

 

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเปิดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า กระตุ้นจิตสำนึกและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์

วันนี้ ( 22 ก.พ.61 ) ที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวังพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ของอำเภอวังทอง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อได้ว่า “จังหวัดปลอดควันพิษจากไฟป่า มีอากาศบริสุทธิ์และประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี”

            ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ในหลาย ๆ พื้นที่มักประสบปัญหาหมอกควัน โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาป่า การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะในชุมชน ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า เขม่า ระบายออกสู่บรรยากาศ ประกอบกับสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอุบัติเหตุจากการที่หมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ รวมทั้งเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีบางวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทั้งยังคงมีจุดความร้อน (Hotspot) ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่า เขตอำเภอชาติตระการ นครไทย วังทอง กับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

            ดังนั้นจึงเตรียมการรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าทั่วไป พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางถนนสายหลักและสายรอง และพื้นที่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีส่วนร่วมในการงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทพื้นที่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดปัญหาโลกร้อนต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.