อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนิติกรทั่วประเทศเพื่อศึกษาปัญหาข้อกฎหมายการบริหารจัดการขยะในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายใหม่ฯ

04

 

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนิติกรทั่วประเทศเพื่อศึกษาปัญหาข้อกฎหมายการบริหารจัดการขยะในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายใหม่ฯ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนิติกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อศึกษาปัญหาข้อกฎหมายการบริหารจัดการขยะในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายใหม่ฯ ณ ห้องประชุมพระนเรศ (ชั้น 5) อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกิดขึ้นด้วย อาทิ เรื่องการใช้ประโยชน์หรือการบริหารจัดการบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบต่างๆ การบังคับใช้มาตรการทางการปกครองเพื่อยึด อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชำระหนี้เงินตามคำสั่งทางการปกครองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่ยอมชำระ โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับนิติกรจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการขยะในเขตจังหวัดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายการรักษาความสะอาดและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวข้องกับองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ในจังหวัด การบริหารจัดการขยะนั้น นอกจากจะมีปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้ว มีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยังไม่เป็นที่ยุติจากหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการบิหารจัดการขยะของภาครัฐส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งจึงจัดให้มีการประชุมนิติกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดครั้งนี้ขึ้น โดยมีหัวข้อการประชุม เรื่อง การศึกษาปัญหาข้อกฎหมายการบริหารจัดการขยะในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายใหม่ฯ , เรื่อง การใช้ประโยชน์หรือการบริหารจัดการบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ และการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเพื่อยึด อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชำระหนี้เงินตามคำสั่งทางปกครองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่ยอมชำระ เป็นต้น.

Comments

comments

Comments are closed.