จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

16

 

จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

     นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

    จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ โดยกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

    สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลกมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments

Comments are closed.