สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ

25

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ

   วันนี้ ( 13 มี.ค.61 ) ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ

 

24

 

ซึ่งการประชุมดังกล่าวสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ จัดขึ้นเพื่อทบทวนปัญหา สถานการณ์ เป้าหมายเชิงพื้นที่ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะเร่งด่วน เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายจากนโยบายรัฐ โดยมีเป้าหมายให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงาน ของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดเป้าหมายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และสามารถกำหนดแผนงานโครงการ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

26

Comments

comments

Comments are closed.