อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

37

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ และนายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมสัมมนา พร้อมกันนี้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นด้านการใช้ดิจิทัล” โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรับฟังประเด็นปัญหาในการทำงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตอบประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากทั่วประเทศ.

Comments

comments

Comments are closed.