จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบการดำเนินการ 10 ข้อ

16

 

จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบการดำเนินการ 10 ข้อ

    บ่ายวันนี้ ( 14 มี.ค.61 ) ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 ตำบลวังนกแอ่น อำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและอำเภอวังทองพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนของหมู่บ้านน้ำพรม จำนวน 200 คน ภายใต้กรอบการดำเนินการ 10 ข้อ ได้แก่ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตย รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ทั้งนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและหมู่บ้าน ก่อนจะนำไปแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนต่อไป

สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของประชาชนโดยคำนึงถึงประเทศชาติ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ลดภาระของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนโดยให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ นำเสนอ ปัญหา แนวคิด กระบวนการต่างๆ ด้วยตนและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะนำจนประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ หากประชาชนในพื้นที่มีปัญหามีความต้องการเรื่องใดที่ต้องแก้ไขและพัฒนาด้านอาชีพ โดยจังหวัดจะส่งหน่วยงานต่างๆ ลงไปช่วยเหลือ เพื่อยกระดับให้การจ้างงาน เกิดอาชีพ เกิดรายได้ที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.