ผู้ว่าฯพิษณุโลกเผยกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการพัฒนาตลาดประชารัฐระยะต่อไป

07

 

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเผยกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการพัฒนาตลาดประชารัฐระยะต่อไป

     นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมและมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม โดยมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference และ DOPA CHANNEL ไปยังศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการที่มีพื้นที่ตลาดจำหน่ายสินค้าแล้วทั้งสิ้น 96,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 969.496 ล้านบาท โดยในขณะนี้ ทุกจังหวัดเร่งจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

ในด้านการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐในระยะต่อไป ขณะนี้มีความก้าวหน้า ดังนี้

1) ด้านการยกระดับเป็นตลาดสะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้โฟม ตาม “มาตรฐานตลาดประชารัฐ” ได้ดำเนินการประเมินตลาดให้ได้มาตรฐานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 46 จังหวัด 969 แห่ง พบว่า มีตลาดผ่านมาตรฐานจำนวน 803 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.87 ของตลาดที่ได้รับการประเมินแล้ว และให้ CMO ดำเนินการปรับปรุงตลาดที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป

2) การจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) โดยทุกจังหวัดได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) แล้วจำนวน 3,416 คน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรอบรมCMO และผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหารตลาดต่อไป

3) คลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐทุกประเภท จำนวน 878 แห่ง 76 จังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับ C ครบทุกจังหวัดแล้ว และจะได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถค้าขายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

4) การส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบรรจุตลาดประชารัฐในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” แล้ว จำนวน 133 แห่ง ใน 63 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดต่อไป เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

และ 5) การติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจติดตามผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐทุกประเภท เพื่อนำผลสะท้อนที่ได้มาปรับปรุงโครงการต่อไป

   โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการจัดการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้คณะทำงานตลาดประชารัฐระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ติดตามผลการประกอบการ และพูดคุย สอบถามผู้ประกอบการ ร่วมแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและกลไกตลาดอย่างยั่งยืน

Comments

comments

Comments are closed.