กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2561

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2561

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ก.อปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (118/2018) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 – 23  มีนาคม 2561 โดยคาดว่าวันที่ 20 มีนาคม 2561 ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนไดแผ่มาปกคลุมประเทศไทยทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบก่อนส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบเป็นลำดับต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้อำเภอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยเน้นย้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่สูง และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเกี่ยวกับข้อปฎิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยให้ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณา ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนและพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการล้มทับก่อให้เกิดอันตราย ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลท้องถิ่น รวมถึงกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย
  2. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยให้จัดชุดเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และชุดหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  3. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอและท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
  4. ให้อำเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้จังหวัดทราบและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดกับประชาชน และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ทราบทันทีจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 055 – 230398 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments

Comments are closed.