ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงปิดภาคเรียน

12

 

ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงปิดภาคเรียน

    นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ตามประเด็นต่าง ๆ 10 เรื่อง โดยให้จังหวัดและอำเภอบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชารัฐทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบัน

 

11

 

การศึกษาในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการจ้างนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (1 คน ต่อ 1 ตำบล) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ สนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในการทำงาน และลงพื้นที่ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน

 

13

 

งบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งช่วยอำเภอในการบันทึกข้อมูลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และช่วยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) และภารกิจอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย โฆษกกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของส่วนราชการ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และได้ลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.