อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

12

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

    วันที่ 9 เมษายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอปาร์ควังนาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นการผลักดันสังคมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้น โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมและโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรแกนนำการปรับปรุงหลักสูตรจากโรงเรียนจ่านักร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาให้ความรู้ความเข้าใจและให้การฝึกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่ผู้เข้ารวมอบรมในครั้งนี้.

Comments

comments

Comments are closed.