อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อมผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รักษ์ความเป็นไทย” และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

06

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อมผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รักษ์ความเป็นไทย” และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

   วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่หอประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “พิษณุโลกเตรียมพร้อมผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รักษ์ความเป็นไทย” จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีตามวิถีพุทธและเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการกล่าวคำปฏิญาณของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประเภท ผู้สูงอายุดีเด่น จำนวน 10 ราย, ผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น (ฝ่ายปฏิบัติการ) จำนวน 11 ราย, ผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น (ฝ่ายวิชาการ) จำนวน 11 ราย และผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป 9 อำเภอ
ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก , โรงพยาบาลพิษณุเวช, การแสดงของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงวัยตามวิถีพุทธ” โดย พระครูวรธรรมานุสาสก์, การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ปลุกจิตสำนึกรวมใจภักดิ์รักษ์ชาติศาสน์กษัตริย์” โดย ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การบรรยายเรื่อง “ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคตามวิถีภูมิปัญญาไทย” โดย แพทย์หญิงสาวิตรี ตันเจริญ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก, การเสวนาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 สู่การพัฒนาผู้สูงวัยที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีซุ้มอาหารจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ทานฟรี
จากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนี้.

Comments

comments

Comments are closed.