‘มทภ.3′ สั่งคุมเข้มพื้นที่ภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ เน้นย้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเวลา

02

 

‘มทภ.3′ สั่งคุมเข้มพื้นที่ภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ เน้นย้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเวลา

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ในห้วงวันที่ 11 – 12 เมษายน 2561 โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หรือด่านภูดู่ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับ ด่านสากลผาแก้ว บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมรับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 โดยเน้นการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค โดยมี พันตำรวจเอก ถวัลย์ บุญสูง ผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31, พันตำรวจโท บัญชา สมัครรัฐกิจ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานงานชายแดนไทย – สปป.ลาว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3142 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ที่มีมากในห้วงเทศกาล พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องมหาราช บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พันตำรวจโท ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไปจุดตรวจ/สกัดกั้นกาญจนาภิเษก หมู่ที่10 บ้านสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ที่มีมากในห้วงเทศกาล พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วย

แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นด่านถาวร โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ร่วมให้การต้อนรับ
สําหรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นด่านถาวรนั้น ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา ได้มีการผลักดัน และเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมระหว่างจังหวัดพะเยา และแขวงไชยบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดย ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร และยกระดับด่านบ้านปางมอญเมืองคอบ แขวงไชยบุรี เป็นด่านสากล ภายในปี พ.ศ. 2560 และทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลประชุมให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ เปิด-ระงับหรือปิด จุดผ่านแดนประเภทต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่ง จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดทําข้อมูล การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูซาง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 28 ไร่ ที่จะสร้างอาคารหน่วยงาน เพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว รวมทั้งแผนการใช้พื้นที่ ระหว่างรอการพิจารณา เพื่อขอใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ สมช. ในด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการก่อสร้างอาคารด้านถาวรบนพื้นที่ จํานวน 6 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ทับซ้อน)โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติภูซาง) และกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 B ใน อํานาจกรมป่าไม้นั้น จะต้องมีการทํา EIA และทางจังหวัดได้ของบประมาณปี 2562 ดําเนินการ ในส่วนนี้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร เพราะจะต้องมีการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําร่างดังกล่าว

แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เสนอให้ทางจังหวัดพะเยา เร่งดำเนินการในเรื่องขอความชัดเจนของแนวเขตพื้นที่ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญทางจังหวัดจะต้องทำเป็นมาสเตอร์แพลนทั้งหมด ส่วนการทำ EIA ขอใช้พื้นที่นั้น ก็ให้เร่งดำเนินการไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นข้อกฎหมาย ก่อนจะส่งเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการทั้งหมดตามขั้นตอนที่จังหวัดกำหนดได้ ก็น่าจะราวปีงบประมาณ 2563
สําหรับผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อยกระดับจุดผ่อนปรนด่านบ้านฮวก เป็นจุดผ่าน แดนถาวร ซึ่งจะมีการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดพะเยา และ แขวงไชยบุรี มีมูลค่าการค้า และการเดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย มูลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่ ปี 2556-2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,108 ล้านบาท โดยจังหวัด พะเยาได้เปรียบในด้านดุลการค้าทั้งหมด 1,003 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.489 ของ มูลค่าการค้าทั้งหมด มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดนเพิ่มมากขึ้น และ ด่านถาวรนี้จะมีเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร ศุลกากร เชียงของ ด่านกักกันสัตว์ สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติงานร่วมกันที่ ประจําที่จุดผ่อนปรนการค้าดังกล่าวด้วย

ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารพรานที่ 3105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย , การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และการจัดทำโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน เป็นต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วย โดยมี พันเอกไมตรี ศรีสันเที๊ยะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ให้การต้อนรับณ กองบังคับการ กองร้อยทหารพรานที่ 3105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไป ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่ 3207 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย , การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วย จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น – น้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไปฐานปฏิบัติการสบมาง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่ 3209 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย , การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงที พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วย

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง บ้านสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3244 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบผลและแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อหน่วย เกี่ยวกับการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ที่มีมากในห้วงเทศกาล พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

Comments

comments

Comments are closed.