อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สถ.จ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก

11

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สถ.จ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการมีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่าย/ขายสินค้า ทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
สำหรับในการดำเนินการอบรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐมีพื้นฐานในการดำเนินงานเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำในการบริหารจัดการตลาดแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องที่จำเป็น อาทิ การจัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การพัฒนาสินค้า และการสร้างความถึงพอใจให้กับผู้บริโภคอันจะส่งผลไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ระดับอำเภอ และจังหวัด ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายหลังจากอบรมในครั้งนี้แล้วจะจัดให้มีการอบรมอีกครั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.