อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรลุตามเป้าหมาย

03

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรลุตามเป้าหมาย

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2561-2562 และขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำและแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปี 2563 ตลอดจนเพื่อพิจารณาเป้าหมายเชิงพื้นที่จังหวัดและปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ทบทวนสถานการณ์ ประเด็นปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อพิจารณากำหนดกรอบเป้าหมายเชิงพื้นที่ (Area Based) และแนวทางการดำเนินการระยะเร่งด่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (งบประมาณเพิ่มเติมปี 2561) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่กำหนดต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.