สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

05

 

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ก่อนนำแผนงานต่างๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับชั้นสหกรณ์และการดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ นำแผนงานต่างๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น ควบคู่กับการแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกัน สามารถพัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

06

 

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 73 แห่ง ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร  5 ข้อ การพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในด้านการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตร ด้านการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรสมาชิก การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์  เพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

 

07

 

 

            ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงแนวทางการขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ จำนวน  18.397 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สามารถกู้ยืมเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนบริการสมาชิกเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.