องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด

03

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด

     เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ วัดส่องแดด ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการและพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะให้ประชาชนที่มีการรวมกลุ่มจากกลุ่มต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์ในการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มมูลค่า ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น โดยการอบรมจะจัดอบรมให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไปเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  –  ปวินท์ อินกล่ำ  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.