รองปลัดกระทรวงมหาไทย เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่

07

 

รองปลัดกระทรวงมหาไทย เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดพิษณุโลก

    ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาไทย ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

 

08

 

สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดย

 

09

 

มีพลเอก ดร ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน , นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , ปลัดอำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ,ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน 

Comments

comments

Comments are closed.