อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561

27

 

อบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเอกสารตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและบรรยายสรุปต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินในระดับพื้นที่สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และผ่านการตรวจแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดในเบื้องต้นแล้ว
ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 200,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อปท.ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น , รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป และรางวัลผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ กำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ อปท.พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการของ อปท.ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชนและโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ฯลฯ.

Comments

comments

Comments are closed.