อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

15

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวโอวาทและเปิดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และสวัสดิการต่าง ๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีพนักงานจ้างบรรจุใหม่ เข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน
นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี วินัยและการรักษาวินัย” , บรรยายเรื่อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548” โดย นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม” โดย จ่าอากาศโทสมาน ปุ้ยหลวง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สำนักประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พนักงานจ้างบรรจุใหม่ที่จะได้รับ เช่น เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ สิทธิการลา การแต่งกาย ฯลฯ” โดย นางสาวชุลีกร ฉายะกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม.

Comments

comments

Comments are closed.