การประชุมวิชาการระดับชาติ “Siam Physics Congress 2018 (SPC2018)“

36

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “Siam Physics Congress 2018 (SPC2018)“ 

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “Siam Physics Congress 2018 (SPC2018)“ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอผลงานวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีในวงการนักฟิสิกส์ ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านฟิสิกส์ของไทย และนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่คิดค้นได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของการพัฒนาการศึกษาฟิสิกส์ไทยและการประยุกต์ใช้งานที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 500 คน

Comments

comments

Comments are closed.