อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี พ.ศ.2561

33

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี พ.ศ.2561

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ “ดนตรีมังคละ” เป็นดนตรีพื้นบ้านซึ่งปรากฏหลักฐานบันทึกยืนยันว่ามีความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เคยมีบทบาทสำคัญในฐานะมหรสพของสังคมเมืองพิษณุโลกและภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากสังคมเล็กมาสู่สังคมขนาดใหญ่ จากสังคมชนบทขยายตัวมาสู่สังคมเมืองและจากสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ทั้งกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมได้ทำให้ดนตรีมังคละเกือบจะยุติบทบาทของตนเองลงโดยสิ้นเชิง ชาวพิษณุโลกรุ่นใหม่ไม่รู้จักดนตรีมังคละทั้งๆ ที่ดนตรีพื้นบ้านดังกล่าวได้รับใช้คนในสังคมอย่างใกล้ชิดมาก่อนที่ความนิยมดนตรีประเภทต่างๆ จะเกิดขึ้น ดังนั้นทางสภาวัฒนธรรมตำบลจอมทอง จึงร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลกและชาวตำบลจอมทอง จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน พัฒนาดนตรีมังคละอันเป็นอัตลักษณ์ของตำบลจอมทองให้คงอยู่คู่กับประชาชนชาวตำบลจอมทองและจังหวัดพิษณุโลกสืบไป รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังและผู้สนใจในดนตรีพื้นบ้านมังคละได้เรียนรู้ ศึกษา และสืบทอดต่อไปในอนาคต
ภายในโครงการดังกล่าวมีการประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูมังคละอันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมมังคละ ลูกศิษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมเคาระสักการะครูดนตรีมังคละเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการมอบตัวศิษย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในดนตรีมังคละได้พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในดนตรีมังคละซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้ทำการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละอันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกจากรุ่นสู่รุ่นและให้ดนตรีมังคละคงอยู่กับตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยต่อไป.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4964″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.