เทศบาลนครพิษณุโลกจัดค่ายนาฏศิลป์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

01

 

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดค่ายนาฏศิลป์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) นางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท  รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายนาฏศิลป์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  โดยวิทยากรจากกรมศิลปากรให้ความอนุเคราะห์ฝึกสอนให้กับพนักงานครู เด็กและเยาวชน จำนวน 110 คน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรำได้ถูกต้องสวยงามตามแบบไทยต่อไป

        นางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท  รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยจึงจัดกิจกรรมค่ายนาฏศิลป์สำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 โดยวิทยากรจากกรมศิลปากรให้ความอนุเคราะห์ฝึกสอนให้กับพนักงานครู เด็กและเยาวชน จำนวน

 

02

 

110 คน  สำหรับนาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเพลงตลอดจนการแสดงสื่อความหมายด้ายบทเจรจา ท่าทาง และคำร้องเป็นลำนำ  อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ถ่ายทอดไว้ เป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอิสระ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล เด็กและเยาวชนจะเป็นผู้สืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.