อบจ.พิษณุโลก จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

29

 

อบจ.พิษณุโลก จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution : รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution : รักษ์โลก เลิกพลาสติก” จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เน้นให้ทุกคนใช้หลักความพอเพียง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค ลดพลาสติกและใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ทรงห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 385 คน
ภายในโครงการดังกล่าวมีการทอดผ้าป่าขยะเพื่อถวายสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถฯ วัดบึงราชนก และการบรรยายพิเศษ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” การเสวนา “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้และการจัดบูธนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคและองค์กรชุมชน อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก, มลพิษขยะพลาสติก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, โรงเรียนปลอดขยะ โดยโรงเรียนวัดยางเอน ประชานุเคราะห์และโรงเรียนดอนทองวิทยา, การจัดการขยะชุมชน โดยเทศบาลนครพิษณุโลกและชุมชนสระสองห้อง และการใช้ประโยชน์จากขยะ โดยเทศบาลตำบลวังทองและชุมชนตำบลวังทอง นอกจากนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก ได้นำต้นไม้จำนวน 300 ต้น มามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ต้นหว้า ต้นมะขวิด ต้นน้อยหน่าฯลฯ.

Comments

comments

Comments are closed.