ผู้บริหาร กฟผ. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดเชียงราย

10

 

ผู้บริหาร กฟผ. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดเชียงราย

          วันนี้ (7 มิ.ย.61) คณะผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำ
ยุค 4.0 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ 11 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการโครงการเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธาน Chira Academy ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ “ดอยตุงโมเดล” ซึ่งในอดีตจากภูเขาหัวโล้น เมื่อจัดให้มีโครงการในพื้นที่โดยนำ “ศาสตร์พระราชา” และ “ตำราแม่ฟ้าหลวง” มาใช้ ผ่านไป 30 ปี ดอยตุงจากพื้นที่ทุรกันดาร กลายเป็นพื้นที่ป่า มีป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย และป่าเศรษฐกิจมาแทนที่ ประชาชนได้รับการศึกษา
ดีขึ้น และรายได้มากขึ้น

          คณะผู้เข้าอบรมยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งวิชาการ เป็นคลังสมองของประเทศและท้องถิ่น โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุธรรม ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเสวนาเวทีความคิด“ผนึกพลังพัฒนาทุนทางเครือข่ายและการพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นแนวทางให้ กฟผ.ใช้ในการพัฒนาทางสังคมต่อไป

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า  สิ่งสำคัญของการผนึกพลังคือการสร้างเครือข่ายจากชุมชน 
ทุกคนคือเจ้าของจังหวัดเชียงราย หากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาโดยเดินตามรอยศาสตร์พระราชา นอกจากชุมชนจะเข้มแข็งแล้ว ประเทศชาติจะมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างแน่นอน

*****************

กังวาล ปริมา/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

7 มิถุนายน 2561

Comments

comments

Comments are closed.