องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพเป็นเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Yong Smart Farmer

01

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพเป็นเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Yong Smart Farmer
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30 น. ณ.ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Yong Smart Farmer ให้เป็นเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอุดมศักดิ์ คำมูล มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีนคร โฆษชุณหนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทันกับการแข่งขันด้านการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้นำทางการเกษตร พัฒนากิจกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบริหารจัดการกิจกรรมเกษตรด้วยระบบ Internet of Things อีกทั้งยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่พัฒนาระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรม Smart Farm และ Digital Market กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Yong Smart Farmer จำนวน 100 ราย  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.