อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 9

10

 

อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 9
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระราชทานเหรียญกาชาด ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี พ.ศ. 2559– 2560 ของเหล่ากาชาดชาดจังหวัดภาค 9 ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยและสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปี 2559-2560 ของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร

 

08

 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ในภาค 9 และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก.

09

Comments

comments

Comments are closed.